Навчальний план на 2021-2022 навчальний рік

Навчальний план на 2021-2022 навчальний рік

http://

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ № 87 –а/г від 31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14

Конотопської міської ради Сумської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   СХВАЛЕНО

педагогічною радою школи

(протокол засідання

№ 7 від 28.08.2020)

 

 

 

 

 

 

м. Конотоп

2020 рік

 

 

Пояснювальна записка

Тип закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

кількість класів – 17;

кількість учнів – 352.

Навчальний план розроблений на основі освітньої програми закладу освіти.

Навчальний план зорієнтований на роботу школи  за  п’ятиденним  робочим тижнем у першу зміну.

Навчальні плани початкової, основної та старшої школи,  передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів, проведення індивідуальних та групових занять.

Навчальний план у 1-2-х класах складено на основі додатку 1 до Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна.

Навчальний план у 3-х класах складено на основі  додатку 1 до Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко.

Навчальний план у 4 -х класах складено на основі таблиці 1 до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти І ступеня з українською мовою навчання.

З метою якісного засвоєння навчального матеріалу у 1-А та 1 –Б  класах  виділено по 1 годині з  варіативної складової на індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки.

Для формування мовної комунікативної компетентності молодших школярів у 4-А та 4-Б  класах з варіативної складової виділено по 1 годині для підсилення у І семестрі літературного читання, а в ІІ семестрі – української мови.

З метою глибшого розвитку математичного мислення учнів початкових класів, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти, розпізнавати у повсякденному житті проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів, у 2-А та 2-Б класах з варіативної складової виділено по 1 годині для підсилення математики.

Для залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, формування в них здатності сприймати найліпше і найцінніше, що створило людство протягом століть, у 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах виділено по 1 годині з варіативної частини на вивчення зарубіжної літератури.

Навчальний план у 5-9 класах складено на основі таблиці 1 до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання.

Навчання з обслуговуючих та технічних видів праці на уроках трудового навчання  відбуватиметься окремо за рахунок варіативної частини навчального плану у 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б,  8 та 9 класах.

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, розвитку її інтересів, залучення до науково-дослідницької роботи в секції  «Географія та ландшафтознавство» виділено 1 годину у 9 класі для індивідуальних занять з учнями.

Відповідно до наявної матеріально-технічної бази, регіональних спортивних традицій, кадрового забезпечення та бажання учнів, у 5-9 класах виділені наступні варіативні модулі вивчення фізичної культури: І семестр (легка атлетика, футбол, гімнастика) та ІІ семестр (волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика).

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується директором  та погоджується його заступником. Учитель фіксує проведені уроки у  класному журналі.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується  через запровадження в навчальних програмах резервного часу для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

Навчальний план старшої школи  складено на основі таблиці 2 до Типової освітньої програми.

У зв’язку з тим, що за останні роки більшість випускників складала державну підсумкову атестацію з предметів «Українська мова», «Історія України», «Біологія», «Математика» та «Англійська мова»  у формі зовнішнього незалежного оцінювання, то для більш поглибленого їх  вивчення виділено наступну кількість годин з варіативної складової:

10 клас:

– історія  України – 1 година;

– алгебра і початки аналізу – 1 година;

– геометрія –1 година;

– англійська мова –1 година;

– українська мова –1 година;

11 клас:

– історія  України – 1,5 години;

– алгебра і початки аналізу – 1 година;

– геометрія –1 година;

– українська мова –1 година.

Навчальний предмет «Математика» в 10 та 11 класах вивчатиметься як 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». Протягом навчального року виділятиметься 3 години на алгебру і початки аналізу  та 2 години на геометрію.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» та «Технології», що вивчаються на рівні стандарту. Учні вивчають одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети, поділені між двома обраними предметами). Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну структуру і учнями спільно з учителем у процесі анкетування було обрано наступні модулі для вивчення упродовж двох навчальних років: 10 клас («Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», «Дизайн сучасного одягу») та 11 клас ( «Кулінарія», «Краса та здоров’я»,  «Ландшафтний дизайн»).

Відповідно до наявної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та бажання учнів, у 10-11 класах обрані наступні варіативні модулі вивчення фізичної культури: І семестр (футбол, баскетбол) та ІІ семестр (волейбол, футбол).

З метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ / СНІДУ, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, виділено  по 1 годині за рахунок варіативної частини на факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок».

Керуючись нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 9 жовтня 2002 року № 572, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 серпня 2012 року № 921, наказом Міністерства освіти і науки України  від 8 квітня 2016 року № 401, поділ класів на групи здійснюється при вивченні:української мови – у 5класі, англійської мови – у 5 класі, трудового навчання – у 5 класі,  інформатики – 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8, 9, 10 класах.

Відповідно до листа МОН від 11.08.2020 № 1/9-430 вивчення предмету «Захист України» у 10 та 11 класах юнаками і дівчатами проводиться окремо, так як кількість дітей дозволяє це зробити.

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учнів не виходить за межі допустимого.

 

Директор школи                      І.В.Демеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план школи І ступеня (1-2 класи)

 з українською мовою навчання  на 2020-2021 навчальний рік        

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 1-Б 2-А 2-Б
Кількість учнів 22 20 20 22
Мовно-літературна

 

 

 

 

Математична,природнича, технологічна, інформативна,

громадянська та історична, соціальна і  здоров’язбережувальна

Українська мова 5 5 5 5
Українська мова в інтегрованому курсі 2 2 2 2
Англійська мова 2 2 3 3
Я досліджую світ* 5 5 6 6
Математична Математика 3 3 3+1 3+1
Мистецька Мистецтво 2
Образотворче мистецтво 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура** 3 3 3 3
Усього 19+3 19+3 21+3+1 21+3+1
Додаткові години на: 1 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25

*Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                        І.В.Демеха

Навчальний план школи І ступеня (3-ті класи)

 з українською мовою навчання  на 2020-2021 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин

 на тиждень у

 класах

3 3-Б
Кількість учнів 22 17
Мовно-літературна

 

 

Математична,природнича, технологічна, інформативна,

громадянська та історична, соціальна і  здоров’язбережувальна

Українська мова 7 7
Англійська мова 3 3
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров`язбережувальна галузі) 3 3
Математична Математика 5 5
Технологічна Дизайн і технології 1 1
Інформатична Інформатика 1-1 1-1
Мистецька Мистецтво 2
Образотворче мистецтво 1
Музичне мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура** 3 3
Усього 22+3 22+3
Додаткові години на: 1 1
Зарубіжна література 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                        І.В.Демеха

                 Навчальний план школи І ступеня (4-ті класи)

 з українською мовою навчання  на 2020-2021 навчальний рік                                      

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин у класах

на тиждень

 

 

 

4А 4-Б
Кількість учнів 20 21
Мови і література Українська мова 4

/3+1

4

/3+1

Літературне читання 3+1

/4

3+1

/4

Англійська мова 2 2
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільство

знавство

Я у світі 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура*  

3

 

3

Разом 21+3*

+1

21+3*

+1

Додаткові години на:

курси за вибором:

2

 

2
Індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки
Зарубіжна література 1 1
Гранично допустиме навантаження (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття 23 23
Усього (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 26 26

 

 

Директор школи                                        І.В.Демеха

 

 

Навчальний план школи ІІ ступеня  з навчанням українською мовою

на 2020-2021 навчальний рік

Відповідно до таблиці 1 до наказу МОН України №405 від 20.04.2018

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5 6 6-Б 7-А 7-Б 8 9
31 15 19 19 20 27 23
Мови і літератури Українська мова 3,5 -3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2 2
Українська літер

література

2 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3-3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна л-ра 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природозна-вство Природознаство 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 2 3
Хімія 1,5 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2-2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1-1 1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3* 26,5+3* 26,5+3* 28+3* 28+3* 28,5+3* 30+3*
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3 3
Трудове навчання (поділ на групи) 2 2 1 1 1 1
Індивідуальні заняття та консультації 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 31 32 32 33 33
Усього (без урахування поділу класів на групи) 26,5 31,5 31,5 32 32 32,5 35

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

 

 

Директор школи                                        І.В.Демеха

 

Навчальний план  школи ІІІ ступеня

з українською мовою навчання

на 2020-2021 навчальний рік

Відповідно до таблиці 2 до наказу МОН України №408 від 20.04.2018

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

 

10 клас 11 клас
22 12
Українська мова 2+1 2+1
Українська література 2 2
Англійська мова 2+1 2
Зарубіжна  література 1 1
Історія України 1,5+1 1,5+1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2
Алгебра і початки аналізу 2+1 2+1
Геометрія 1+1 1+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Астрономія 1
Хімія 1,5 2
Фізична культура * 3 3
Захист України 1,5-1,5 1,5-1,5
Вибірково-обовязкові предмети

Інформатика

Технології

 

1,5-1,5

1,5

 

1,5

1,5

Разом 27+3*+1+1+1+1+1 26+3*+1+1,5+1+1
Додаткові години 8 9
Факультативні курси:    
Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок 1 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Усього  (без урахування поділу класів на групи) 36 34,5

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                        І.В.Демеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою дев’ять  листків

 

Директор школи                      І.В.Демеха

31.08.202

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу  освіти                                          Директор Конотопської

Конотопської міської ради                                         загальноосвітньої школи

___________ О.В.Беспала                                         І-ІІІ ступенів № 14

30 серпня  2019 року                                                 ______________І.В.Демеха

                                                                                 30 серпня 2019 року                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН
Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
14

Конотопської міської ради Сумської області

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради школи

30 серпня 2019 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп

 

Пояснювальна записка

Тип закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

кількість класів – 17;

кількість учнів – 340.

Робочий навчальний план розроблений на основі освітньої програми закладу освіти.

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу школи  за  п’ятиденним  робочим тижнем у першу зміну.

Навчальні плани початкової, основної та старшої школи,  передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну складову, використаний на підсилення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів, проведення індивідуальних та групових занять.

Навчальний план у 1-2-х класах складено на основі додатку 1 до Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна

Навчальний план у 3-4 класах складено на основі таблиці 1 до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти І ступеня з українською мовою навчання.

З метою якісного засвоєння навчального матеріалу у 1-А, 1 –Б та 4-ому класах  виділено по 1 годині з  варіативної складової на індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки.

Для формування мовної комунікативної компетентності молодших школярів у 3-4 класах з варіативної складової виділено по 1 годині для підсилення у І семестрі літературного читання, а в ІІ семестрі – української мови.

З метою глибшого розвитку математичного мислення учнів початкових класів, здатностей розуміти й оцінювати математичні факти, розпізнавати у повсякденному житті проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів, у 2-А та 2-Б класах з варіативної складової виділено по 1 годині для підсилення математики.

Для залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, формування в них здатності сприймати найліпше і найцінніше, що створило людство протягом століть, у 3-А, 3-Б класах виділено по 1 годині з варіативної частини на вивчення зарубіжної літератури.

Навчальний план у 5-9 класах складено на основі таблиці 1 до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

– підсилення предметів інваріантної складової.  Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується директором  та погоджується його заступником. Учитель фіксує проведені уроки у  класному журналі;

– запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується  через запровадження в навчальних програмах резервного часу для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

З метою формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учнів у 5-х класах  уведено курс за вибором «Етика» (по 1 годині на тиждень).

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Для формування певного обсягу інструментальних умінь у виконанні графічних побудов, графічної культури школярів, розвитку їх інтелекту у 8, 9-А та 9-Б класах уведено факультативний курс «Креслення» (по 1 годині на тиждень).

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, розвитку її інтересів, залучення до науково-дослідницької роботи в секції  «Географія та ландшафтознавство» виділено 1 годину у 8 класі для індивідуальних занять з учнями.

Навчання з обслуговуючих та технічних видів праці на уроках трудового навчання  відбуватиметься окремо за рахунок варіативної частини навчального плану у 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б,  7, 8, 9-А та 9-Б класах.

Відповідно до наявної матеріально-технічної бази, регіональних спортивних традицій, кадрового забезпечення та бажання учнів, у 5-9 класах виділені наступні варіативні модулі вивчення фізичної культури: І семестр (легка атлетика, футбол, гімнастика) та ІІ семестр (волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика).

Навчальний план старшої школи  складено на основі таблиці 2 до Типової освітньої програми.

У зв’язку з тим, що за останні роки більшість випускників складала державну підсумкову атестацію з предметів «Українська мова», «Історія України», «Біологія», «Математика» та «Англійська мова»  у формі зовнішнього незалежного оцінювання, то для більш поглибленого їх  вивчення виділено наступну кількість годин з варіативної складової:

10 клас:

– історія  України – 1 година;

– алгебра і початки аналізу – 1 година;

– геометрія –1 година;

– англійська мова –1 година;

– українська мова –1 година;

11 клас:

– історія  України – 1,5 години;

– алгебра і початки аналізу – 1 година;

– геометрія –1 година;

– англійська мова –1 година;

– українська мова –1 година.

Навчальний предмет «Математика» в 10 та 11 класах вивчатиметься як 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». Протягом навчального року виділятиметься 3 години на алгебру і початки аналізу  та 2 години на геометрію.

З метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ / СНІДУ, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, виділено  по 1 годині за рахунок варіативної частини на факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок».

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» та «Технології», що вивчаються на рівні стандарту. Учні вивчають одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети, поділені між двома обраними предметами).

Відповідно до наявної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та бажання учнів, у 10-11 класах обрані наступні варіативні модулі вивчення фізичної культури: І семестр (футбол, баскетбол) та ІІ семестр (волейбол, футбол).

Керуючись нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.02.2002 № 128, із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України  від 9 жовтня 2002 року № 572
, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 серпня 2012 року № 921, наказом Міністерства освіти і науки України  від 8 квітня 2016 року № 401 (додаток 2), поділ класів на групи здійснюється при вивченні  української мови у 4 класі, англійської мови – 4 класі; інформатики – 3-А, 3-Б, 4, 5-А, 5-Б,  6-А, 6-Б, 7,  8,  9-А та 9-Б класах.

Відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 №1/9 – 444, вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 10 та 11 класах юнаками і дівчатами проводиться разом.

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учнів не виходить за межі допустимого.

 

Директор школи                             І.В.Демеха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план школи І ступеня (1-2 класи)

 з українською мовою навчання  на 2019-2020 навчальний рік  

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 1-Б 2-А 2-Б
Кількість учнів 19+1 20+1 24 18
Мовно-літературна

 

 

 

 

Математична,природнича, технологічна, інформативна,

громадянська та історична, соціальна і  здоров’язбережувальна

Українська мова 5 5 5 5
Українська мова в інтегрованому курсі 2 2 2 2
Англійська мова 2 2 3 3
Я досліджую світ* 5 5 6 6
Математична Математика 3 3 3+1 3+1
Мистецька Мистецтво 2 2
Образотворче мистецтво 1 1
Музичне мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура** 3 3 3 3
Усього 19+3 19+3 21+3+1 21+3+1
Додаткові години на: 1 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25

*Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета:

математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                               І.В.Демеха

Навчальний план школи І ступеня

 з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік                                

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин у класах

на тиждень

 

 

 

3-А 3-Б 4
Кількість учнів 20 18 32
Мови і література Українська мова 4

/3+1

4

/3+1

4-4

/3-3

+(1-1)

Літературне читання 3+1

/4

3+1

/4

3+1

/4

Англійська мова 2 2 2-2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2
Суспільство

знавство

Я у світі 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1-1 1-1 1-1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура*  

3

 

3

 

3

Разом 21+3*

+1

21+3*

+1

21+3*

+1

Додаткові години на:

курси за вибором:

2

 

2 2
Індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки 1
Зарубіжна література 1 1
Гранично допустиме навантаження (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття 23 23 23
Усього (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових) 26 26 26

 

 

Директор школи                                                І.В.Демеха

 

 

Навчальний план школи ІІ ступеня  з навчанням українською мовою

на 2019-2020 навчальний рік

Відповідно до таблиці 1 до наказу МОН України №405 від 20.04.2018

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5-А 5-Б 6 6-Б 7 8 9-А 9-Б
17 19 21 18 27 21 25 16
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2 2
Українська літер

література

2 2 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна л-ра 2 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
Мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природозна-вство Природознаство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1,5 1,5
Фізика 2 2 3 3
Хімія 1,5 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 2-2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3* 23,5+3* 26,5+3* 26,5+3* 28+3* 28,5+3* 30+3* 30+3*
Додатковий час 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3 3 3
Трудове навчання (поділ на групи) 2 2 2 2 1 1 1 1
Курси за вибором
Етика 1 1
Факультативні курси:
Креслення 1 1 1
Індивідуальні заняття та консультації 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 31 31 32 33 33 33
Усього (без урахування поділу класів на групи) 29,5 29,5 31,5 31,5 32 34,5 35 35

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Директор школи                                                І.В.Демеха

 

Навчальний план  школи ІІІ ступеня

з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

Відповідно до таблиці 2 до наказу МОН України №408 від 20.04.2018

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

 

10 клас 11 клас
10 12+1
Українська мова 2+1 2+1
Українська література 2 2
Англійська мова 2+1 2+1
Зарубіжна  література 1 1
Історія України 1,5+1 1,5+1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2
Алгебра і початки аналізу 2+1 2+1
Геометрія 1+1 1+1
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Астрономія 1
Хімія 1,5 2
Фізична культура * 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обовязкові предмети

Інформатика

Технології

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

Разом 27+3*+1+1+1+1+1 26+3*+1+1,5+1+1+1
Додаткові години 8 9
Факультативні курси:    
Захисти себе від ВІЛ. Тренінг життєвих навичок 1 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Усього  (без урахування поділу) 36 35,5

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

Директор школи                                                І.В.Демеха

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *